Ανάρτηση Πίνακα Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων Β’ Κύκλου της υπ'αρ. 1587/07-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων.

Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: osego.espa@gmail.com προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από την Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.

Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid