Ανάρτηση Πίνακα Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων Β’ Κύκλου της υπ'αρ. 1587/07-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μπορείτε να τα δείτε εδώ ,όπως επίσης και εδώ .

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid